Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนยืข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายชัชวาล ดำคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 2)
ประกาศ กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัย หรือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง (ดู : 3)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล - หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 12)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายราษฎร์วิริยะ ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
อบต.นากระตามจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เพื่อเฉลิมพระธรรมบารมีในอุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ วัดควนมณี ต.นากระตาม อ.่ท่าแซะ จ.ชุมพร
 
ผู้บริหาร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของอบต.นากระตามและตัวแทนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณเทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ไม้กวาดทางมะพร้าว!!!
 
ข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ ข้าวซ้อมมือหอมนิลนากระตาม
 
กะปิแม่แดง
 
e-GP ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เรื่อง โพสโดย วันที่
ระบบอีเมล์สารบรรณ
อบต.นากระตาม
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อกาจัดการบริการสาธาณะ
ขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs