Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายประทีป แสงจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ดู : 7)
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (ดู : 7)
การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน อคม.ระดับเขตพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี (ดู : 5)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 8)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.นากระตาม (ดู : 6)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ดู : 9)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 10)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนากระตาม ประจำปี พ.ศ. 2563
 
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลนากระตาม ประจำปี พ.ศ. 2562
 
กิจกรรมวันเด็กปี 2563
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
กะปิแม่แดง
 
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง,
กล้วยเล็บมือนางอบ
 
e-GP ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs