Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติของอบต.นากระตาม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) (ดู : 1) 19 ม.ค. 2564
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 1) 15 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 5) 14 ม.ค. 2564
ขอส่งคำสั่ง/ประกาศจังหวัดชุมพร (ดู : 7) 14 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46-50/2563 (ดู : 7) 13 ม.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 13) 7 ม.ค. 2564
การยื่บแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 13) 6 ม.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 13) 30 ธ.ค. 2563
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 8) 25 ธ.ค. 2563
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่2) (ดู : 12) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศประทรวงแรงงาน-โควิด-19 (ดู : 7) 20 ธ.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร (ดู : 8) 14 ธ.ค. 2563
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ดู : 8) 8 ธ.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 13) 30 พ.ย. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 16) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 24) 13 พ.ย. 2563
เรื่อง กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ (ดู : 11) 11 พ.ย. 2563
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 29) 11 พ.ย. 2563
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายปี 2563 (ดู : 6) 10 พ.ย. 2563
เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ (ดู : 15) 10 พ.ย. 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 19) 10 พ.ย. 2563
เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-42/2563 (ดู : 14) 9 พ.ย. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 15) 9 พ.ย. 2563
เรื่อง การแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (ดู : 15) 4 พ.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกเยาวสตรี สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 (ดู : 20) 4 พ.ย. 2563
CBT THAILAND STANDARD เชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรอง (ดู : 22) 4 พ.ย. 2563
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (ดู : 21) 2 พ.ย. 2563
เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-38/2563 (ดู : 22) 30 ต.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1 (ดู : 15) 30 ต.ค. 2563
เรื่อง การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ดู : 19) 29 ต.ค. 2563
เรื่อง ส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 17) 28 ต.ค. 2563
กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งส.อบจ. และ นายก อบจ. ทั่วประเทศ (ดู : 28) 28 ต.ค. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 23) 28 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ดู : 20) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ดู : 20) 26 ต.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่ 23/2563 ศุนย์บัญชาการเหตุการอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร (ดู : 32) 26 ต.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มฉบับที่ 23/2563 (ดู : 45) 22 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อออมสิน (ดู : 32) 21 ต.ค. 2563
โครงการคนละครึ่ง (ดู : 25) 21 ต.ค. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 24) 16 ต.ค. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มโคลน จังหวัดชุมพร (ดู : 25) 13 ต.ค. 2563
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 26) 12 ต.ค. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มโคลน จังหวัดชุมพร (ดู : 28) 11 ต.ค. 2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 21) 9 ต.ค. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 25) 6 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 27) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (ดู : 49) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการประจำปี 2564 (ดู : 151) 1 ต.ค. 2563
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 64) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2563 (ดู : 31) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 26) 30 ก.ย. 2563
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มโคลน จังหวัดชุมพร (ดู : 27) 25 ก.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30-35/2563 (ดู : 25) 24 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ (ดู : 31) 17 ก.ย. 2563
เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (ดู : 50) 17 ก.ย. 2563
เรื่อง ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.๙๔ (ดู : 27) 17 ก.ย. 2563
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 31) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 49) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 50) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 44) 20 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs