Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติของอบต.นากระตาม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง การยื่นแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 4) 30 ม.ค. 2565
การปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ (ดู : 2) 24 ม.ค. 2565
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การลดใช้พลาสติกเเบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง No More Single-Use Plastic (ดู : 6) 21 ม.ค. 2565
ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิค-19 (ดู : 3) 19 ม.ค. 2565
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังเเละป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ดู : 1) 18 ม.ค. 2565
ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก (ดู : 14) 13 ม.ค. 2565
เเจ้งเพื่อเข้าปฏิบัติงานโครงการเเก้มลิงกร่อเเห้งพร้อมอาคารประกอบ (ดู : 15) 13 ม.ค. 2565
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 13) 30 ธ.ค. 2564
กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 11) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกำหนดท้องที่เเละวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉลดที่ดิน (ดู : 13) 29 ธ.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 เเห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 40) (ดู : 16) 24 ธ.ค. 2564
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ดู : 20) 20 ธ.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา (ดู : 14) 17 ธ.ค. 2564
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (ดู : 13) 17 ธ.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 20) 26 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านปศุสัตว์ (ดู : 13) 25 พ.ย. 2564
ส่งประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 15) 25 พ.ย. 2564
ประกาศการแจ้งขอรับการช่วยเหลือจากเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ด้านประมง (ดู : 20) 25 พ.ย. 2564
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดิน (ดู : 19) 25 พ.ย. 2564
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ดู : 13) 22 พ.ย. 2564
ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีจากการเกิดโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVIC-19 (ดู : 17) 19 พ.ย. 2564
เรื่อง การเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าแซะ (บริเวณบ้านเขาแก้ว ระยะที่2) ความยาว 0.35 กิโลเมตร (ดู : 21) 1 พ.ย. 2564
เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ดู : 15) 29 ต.ค. 2564
แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักกันตัวในชุมชมหรือศูนย์พักคอย (ดู : 20) 27 ต.ค. 2564
การเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองท่าแซะ (บริเวณบ้านเขาแก้ว ระยะที่ 2 ความยาว 0.35 กิโลเมตร) (ดู : 26) 27 ต.ค. 2564
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตราการเร่งด้วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 25) 26 ต.ค. 2564
มาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด (ดู : 15) 26 ต.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548(ฉบับที่ 34) (ดู : 19) 11 ต.ค. 2564
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรณ์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล/หมู่บ้าน (ดู : 24) 11 ต.ค. 2564
กำหนกจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามและนายกองการบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 34) 8 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 46) 6 ต.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-36/2564 (ดู : 21) 5 ต.ค. 2564
ประกาศให้ทหารกองเกินแสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ดู : 21) 5 ต.ค. 2564
บัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ดู : 19) 30 ก.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 50) 30 ก.ย. 2564
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรณ์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล/หมู่บ้าน (ดู : 32) 28 ก.ย. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 33) (ดู : 30) 23 ก.ย. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (ดู : 21) 23 ก.ย. 2564
แนวทางการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกรณีเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ (ดู : 21) 22 ก.ย. 2564
กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 29) 17 ก.ย. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 28) 17 ก.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ (ดู : 29) 15 ก.ย. 2564
ขอหยุดให้บริการแก่ประชาชน (ปิดสำนักงาน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 (ดู : 27) 7 ก.ย. 2564
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ชุมชนดอนมะพร้าว ซอยชลธีทวารา 3 ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ดู : 22) 3 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 23) 2 ก.ย. 2564
ประกาศให้ชายไทยลงบัญชีทหารกองเกิน (ดู : 26) 1 ก.ย. 2564
เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-28/2564 (ดู : 24) 31 ส.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ดู : 29) 28 ส.ค. 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 22) 26 ส.ค. 2564
ส่งสำเนากฏกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 (ดู : 25) 23 ส.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุ่งดอนตาล - หลังเขา (ดู : 57) 23 ส.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่านสิงขร ซ.1 ม.5 (ดู : 82) 23 ส.ค. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 38) 20 ส.ค. 2564
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 33) 18 ส.ค. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 29) 17 ส.ค. 2564
เรื่อง การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย (ดู : 28) 11 ส.ค. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 38) 10 ส.ค. 2564
เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) (ดู : 32) 6 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2311/2564 มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดตามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ด้านการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด (ดู : 27) 4 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 2310/2564 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 28) 4 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs