Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติของอบต.นากระตาม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 0) 17 ก.ย. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 1) 17 ก.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ (ดู : 2) 15 ก.ย. 2564
ขอหยุดให้บริการแก่ประชาชน (ปิดสำนักงาน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 (ดู : 3) 7 ก.ย. 2564
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ชุมชนดอนมะพร้าว ซอยชลธีทวารา 3 ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ดู : 2) 3 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 2) 2 ก.ย. 2564
ประกาศให้ชายไทยลงบัญชีทหารกองเกิน (ดู : 6) 1 ก.ย. 2564
เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27-28/2564 (ดู : 6) 31 ส.ค. 2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 (ดู : 6) 28 ส.ค. 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 3) 26 ส.ค. 2564
ส่งสำเนากฏกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 (ดู : 2) 23 ส.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุ่งดอนตาล - หลังเขา (ดู : 4) 23 ส.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่านสิงขร ซ.1 ม.5 (ดู : 13) 23 ส.ค. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 7) 20 ส.ค. 2564
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 11) 18 ส.ค. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 6) 17 ส.ค. 2564
เรื่อง การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย (ดู : 8) 11 ส.ค. 2564
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 16) 10 ส.ค. 2564
เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) (ดู : 11) 6 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2311/2564 มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดตามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ด้านการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด (ดู : 8) 4 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 2310/2564 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 8) 4 ส.ค. 2564
การตั้งจุดตรวจคะดกรองการเดินทางของประชาชน (ดู : 6) 2 ส.ค. 2564
เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อน (ดู : 8) 29 ก.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในด้านการเดินทาง สำหรับบุคคลที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการเฉพาะในจังหวัดชุมพร ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน (ดู : 13) 29 ก.ค. 2564
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช (ดู : 12) 29 ก.ค. 2564
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 7) 27 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2065/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้านการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดท (ดู : 8) 27 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2064/2564 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤการรณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 7) 27 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2250/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทาง สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อปฏิบัติภารกิจเป็นการเฉพาะในจังหวัดชุมพร ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน (ดู : 9) 27 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2248/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโนคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร (ดู : 7) 27 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2247/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโนคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้านการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด (ดู : 8) 27 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร 2246/2564 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโนคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้านการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด (ดู : 5) 27 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 2245/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 7) 27 ก.ค. 2564
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับตำบล และระดับอำเภอ จังหวัดชุมพร (ดู : 14) 23 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (ดู : 11) 23 ก.ค. 2564
การจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์ (ดู : 12) 22 ก.ค. 2564
ซักซ้อมแนวทางการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง (ดู : 9) 20 ก.ค. 2564
แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร (ดู : 9) 19 ก.ค. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร (ดู : 12) 12 ก.ค. 2564
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 16) 24 มิ.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 17) 17 มิ.ย. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (ดู : 24) 14 มิ.ย. 2564
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 41) 31 พ.ค. 2564
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 (ดู : 20) 24 พ.ค. 2564
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ดู : 30) 24 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (ดู : 29) 24 พ.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (ดู : 23) 20 พ.ค. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 23) 19 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ (ดู : 37) 19 พ.ค. 2564
เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ (ดู : 36) 18 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 20) 17 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "วันผึ้งโลก ประจำปี ๒๕๖๔" (ดู : 21) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 28) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในสัตว์ชนิดโค กระบือ (ดู : 49) 12 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 40) 12 พ.ค. 2564
เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 43) 12 พ.ค. 2564
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข (ดู : 30) 5 พ.ค. 2564
แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 27) 30 เม.ย. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 51) 30 เม.ย. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 35) 30 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs