Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติของอบต.นากระตาม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนพัฒนาการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข (ดู : 2) 5 พ.ค. 2564
แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 1) 30 เม.ย. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 14) 30 เม.ย. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 4) 30 เม.ย. 2564
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 7) 30 เม.ย. 2564
เรื่อง การปรับมาตรการควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น (ดู : 8) 29 เม.ย. 2564
เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ดู : 1) 27 เม.ย. 2564
เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 (ดู : 14) 27 เม.ย. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (ดู : 1) 26 เม.ย. 2564
กระทรวงมหาดไทยร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ (ดู : 5) 22 เม.ย. 2564
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 3) 22 เม.ย. 2564
เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในครัวเรือน (ดู : 3) 20 เม.ย. 2564
เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน (เฉพาะกรณีการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม) (ดู : 1) 19 เม.ย. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร (ดู : 1) 19 เม.ย. 2564
สแกนเข้าจังหวัดชุมพร (ดู : 9) 16 เม.ย. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร (ดู : 2) 12 เม.ย. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร (ดู : 2) 12 เม.ย. 2564
เรื่อง แจ้งคำสั่งจังหวัดชุมพร (ดู : 2) 10 เม.ย. 2564
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 5) 8 เม.ย. 2564
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 3) 7 เม.ย. 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 7) 1 เม.ย. 2564
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 10) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (ดู : 36) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 (ดู : 34) 26 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 5) 24 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 3) 22 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 (ดู : 3) 22 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 7) 17 มี.ค. 2564
เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 65) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง นายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ฉบับ (ดู : 4) 9 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 (ดู : 7) 25 ก.พ. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ (ดู : 6) 24 ก.พ. 2564
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 5) 23 ก.พ. 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 (ดู : 57) 23 ก.พ. 2564
การลงทะเบียนตามโครงการ (ดู : 7) 23 ก.พ. 2564
สรรพากรเตือน อย่าหลงเชื่อ ส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้มิจฉาชีพ เพื่ขอคินเงินภาษี (ดู : 6) 18 ก.พ. 2564
การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID 2019 (ดู : 7) 17 ก.พ. 2564
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล้กทรอนิกส์ (ดู : 8) 11 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (ดู : 8) 9 ก.พ. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างรับสู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 (ดู : 15) 3 ก.พ. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศกรมที่ดิน (ดู : 8) 29 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (ดู : 25) 29 ม.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 15) 29 ม.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account (ดู : 25) 29 ม.ค. 2564
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 34) 28 ม.ค. 2564
คุณหลวงชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการเพียงสแกน QR Code (ดู : 18) 26 ม.ค. 2564
ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ ในประเด็นประกาศของกรมการขนส่งทางบก (ดู : 21) 21 ม.ค. 2564
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) (ดู : 15) 19 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี (ดู : 12) 15 ม.ค. 2564
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 16) 15 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 20) 14 ม.ค. 2564
ขอส่งคำสั่ง/ประกาศจังหวัดชุมพร (ดู : 26) 14 ม.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46-50/2563 (ดู : 22) 13 ม.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 34) 7 ม.ค. 2564
การยื่บแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 33) 6 ม.ค. 2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 13) 30 ธ.ค. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 42) 30 ธ.ค. 2563
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 26) 25 ธ.ค. 2563
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองชุมพร (ปรับปรุงครั้งที่2) (ดู : 28) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศประทรวงแรงงาน-โควิด-19 (ดู : 24) 20 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs