Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนยืข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 33/2565 ในช่วงวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2565 (ดู : 1) 2 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2565 (ดู : 1) 2 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 1) 30 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 3) 28 พ.ย. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง การระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (ดู : 12) 25 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์สำเนาคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) แก้ไขฐานะและการดำเนินการตามที่นายทะเบียนกำหนด ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภ้ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ดู : 21) 25 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน 3 เล่ม (ดู : 3) 24 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ดู : 23) 21 พ.ย. 2565
ประกาศ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 โครงการออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง (ดู : 30) 15 พ.ย. 2565
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 31/2565 ช่วงวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 3) 14 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซีเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ดู : 3) 11 พ.ย. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 3) 10 พ.ย. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 5) 10 พ.ย. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 3) 10 พ.ย. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 3) 10 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับรู้สู่ชุมชนของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 34 - 39 ปี 2565 (ดู : 2) 10 พ.ย. 2565
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 30/2565 (ดู : 16) 10 พ.ย. 2565
ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 42) 10 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง (ดู : 37) 1 พ.ย. 2565
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 6) 31 ต.ค. 2565
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 10) 31 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การจัดงานหนองใหญ่มินิมาราธอน เดิน -วิ่ง การกุศล ประจำปี 2565 (ดู : 9) 30 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 16) 28 ต.ค. 2565
ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 (ดู : 9) 28 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ยกเลิกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ดู : 8) 26 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าร่วมการเสวนา (ดู : 12) 26 ต.ค. 2565
เตือนภัยฉบับที่ 28/2565 (ดู : 9) 21 ต.ค. 2565
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 18) 20 ต.ค. 2565
เตือนภัยฉบับที่ 27/2565 (ดู : 9) 17 ต.ค. 2565
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 26/2565 (ดู : 13) 11 ต.ค. 2565
เตือนภัยฉบับที่ 25/2565 (ดู : 13) 9 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ การมอบโควตาการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (ดู : 16) 6 ต.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 24/2565 (ดู : 15) 4 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ดู : 17) 29 ก.ย. 2565
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 23/2565 (ดู : 15) 28 ก.ย. 2565
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 23/2565 (ดู : 16) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 17) 23 ก.ย. 2565
ประกาศ กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 26) 23 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 18) 22 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัย หรือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง (ดู : 18) 20 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 23) 20 ก.ย. 2565
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 21/2565 (ดู : 18) 16 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ดูรายละเอียด ได้ที่เว๊ปไซต์ https://welfare.mof.go.th (ดู : 18) 14 ก.ย. 2565
ประกาศการส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-33/2565 (ดู : 17) 14 ก.ย. 2565
การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (ดู : 19) 9 ก.ย. 2565
ปรชาสัมพันธ์สำนักงานพานิชย์จังหวัดชุมพร จะมาจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ตามโครงการพาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย ในเดือนกันยายน วันที่ 8,17,26 และเดือนตุลาคม วันที่ 5,23 ประจำปีพ.ศ. 2565 2565 (ดู : 28) 7 ก.ย. 2565
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก ของนางเฉลา บำรุงสุข (ผู้ตาย) (ดู : 20) 7 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อบต.นากระตาม จำหน่ายสินค้าในการดำเนินโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน (งวดที่ 1)) (ดู : 23) 7 ก.ย. 2565
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 20) 7 ก.ย. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 20/2565 ลงวันที่ 3 กันยายน 2565 (ดู : 21) 5 ก.ย. 2565
ขอความร่วมมือเผยแพร่เพลงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 22) 31 ส.ค. 2565
ขอความร่วมมือปิดประกาศ (ดู : 22) 23 ส.ค. 2565
ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน (ดู : 33) 22 ส.ค. 2565
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 24) 15 ส.ค. 2565
การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 27) 9 ส.ค. 2565
กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 28) 9 ส.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่ 18/2565 (ดู : 26) 8 ส.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่ 18/2565 (ดู : 27) 6 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-29/2565 (ดู : 44) 5 ส.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (ดู : 25) 2 ส.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs