Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ดู : 8) 20 ก.ค. 2563
พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (ดู : 8) 20 ก.ค. 2563
การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน อคม.ระดับเขตพื้นที่ เขต 11 สุราษฎร์ธานี (ดู : 6) 20 ก.ค. 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 10) 16 ก.ค. 2563
กำหนดมาตรการรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ดู : 6) 16 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศการยื่นแบบรายงานและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 9) 14 ก.ค. 2563
ประกาศ โฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 6) 9 ก.ค. 2563
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 14) 2 ก.ค. 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" (ดู : 13) 2 ก.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 2 (ดู : 13) 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 3) 25 มิ.ย. 2563
เรื่อง การดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35) (ดู : 11) 23 มิ.ย. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 14) 16 มิ.ย. 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ"1 คน 1ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (ดู : 19) 14 มิ.ย. 2563
เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 21) 1 มิ.ย. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 16) 29 พ.ค. 2563
ประกาศ อบต.นากระตาม เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 22) 26 พ.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้ายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 17) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 19) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 19) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 24) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 27) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านไทรลอด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ด้วยเหตุพิเศษ (ดู : 24) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องงดการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันกตัญญู ประจำปี 2563 (ดู : 39) 13 มี.ค. 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว เปิดรับสมัครเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี (ดู : 29) 13 มี.ค. 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด เปิดรับสมัครเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี (ดู : 75) 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 26) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 28) 28 ก.พ. 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 3) 21 ก.พ. 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 3) 7 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องการยื่นแบบรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 (ดู : 36) 5 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 33) 31 ม.ค. 2563
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ดู : 36) 30 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 34) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 36) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 58) 26 ธ.ค. 2562
เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 2) 17 ธ.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 2) 17 ธ.ค. 2562
เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 3) 24 ต.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 2) 24 ต.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 2) 17 ก.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 4) 7 ส.ค. 2562
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 6) 1 ก.ค. 2562
เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 2) 11 มิ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 4) 11 มิ.ย. 2562
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 2) 8 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ ประกาศของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (ดู : 26) ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 35) ธ.ค.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ (ดู : 45) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 49) ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 45) ธ.ค.
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 44) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 32) ธ.ค.
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 33) ธ.ค.
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (ดู : 31) ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 43) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหน่วยรับลงทะเบียน องค์การบริการส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 (ดู : 40) ธ.ค.
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม สมัยสามัยสมัยที่ 3 /2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 44) ธ.ค.
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยสามัยสมัยที่ 3 /2562 ครั้งที่ 1 (ดู : 667) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs