Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติของอบต.นากระตาม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี(พ.ศ.2562-2564)
   สำรวจความพึงพอใจ
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077-548196
   งานให้บริการ
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายราษฎร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 32) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินศรี ม.8 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 29) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายศรีอุดมราษฎร์ ม.9 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 28) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 30) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 58) 12 ต.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 26) 28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วง 3) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 31) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วง 2) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 33) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วง 1) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 30) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 7 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) (ดู : 33) 7 ก.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 44) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 52) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม 4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท0รอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 112) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 97) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.47018 สายชังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70) 28 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๗๐๓๖ สายสมเด็จย่า ม.๔.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding) (ดู : 91) 25 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๗๐๓๕ สายดอนเจริญพร ม.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 70) 20 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายชังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 63) 14 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 97) 13 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคา พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 107) 7 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 158) 3 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 26 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89) 20 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2563 (ดู : 94) 5 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.นากระตาม (ดู : 98) 24 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ดู : 109) 13 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 100) 9 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 109) 9 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 121) 8 มิ.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 108) 2 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการ อบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 120) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 142) 13 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 142) 7 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 133) 30 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 138) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 24 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 135) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 10 เม.ย. 2563
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 127) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125) 1 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 159) 4 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 186) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 121) 20 ก.พ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 121) 11 ก.พ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 113) 3 ก.พ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 115) 16 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 131) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสมเด็จย่า ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 129) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยซ้องพัมนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs