Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
   สรุปข้อมูลผู้ขอรับบริการเกี่ยวกีบผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
   สรุปรายงายผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายชัชวาล ดำคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (ดู : 5)
ปรชาสัมพันธ์ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ดู : 10)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเดินแบบในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิิื และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 (ดู : 11)
ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 13)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 13)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแวมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biddiing) (ดู : 41)
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิ(ธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 47)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 22 กันยายน 2566
 
ประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566
 
ประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 7 กันยายน 2566
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ไม้กวาดทางมะพร้าว!!!
 
ข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ ข้าวซ้อมมือหอมนิลนากระตาม
 
กะปิแม่แดง
 
e-GP ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม คลิ๊กที่นี่
ระบบอีเมล์สารบรรณ
อบต.นากระตาม
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อกาจัดการบริการสาธาณะ
ขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น
   
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakratham.go.th
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs