Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
   สรุปข้อมูลผู้ขอรับบริการเกี่ยวกีบผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
   สรุปรายงายผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 13) 24 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแวมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 24 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biddiing) (ดู : 41) 8 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิ(ธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 47) 28 ส.ค. 2566
ปรกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฎร์ ม3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 24 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม8 ด้วยวิะีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 17 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฎร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) (ดู : 41) 8 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 56) 10 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งดอนตาล - หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 7 ก.ค. 2566
ปรกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองกลัด ม..2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 7 ก.ค. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 7 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเแพาะเจาะจง (ดู : 84) 22 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิะีเ (ดู : 93) 22 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 76) 9 มี.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 85) 21 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 98) 14 ก.พ. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 96) 13 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา -ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 106) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ .ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 130) 28 พ.ย. 2565
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา -ควนมณี ม.6,7 ตามประกาศ อบต.นากระตาม ลงวันที่ 14 พฤสจิกายน 2565 (ดู : 115) 14 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา -ควนมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 120) 14 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 130) 8 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องงถิ่น ชพ.ถ.47016 สายหลังเขา - ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 126) 7 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 138) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล - หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 141) 5 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 155) 1 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายราษฎร์วิริยะ ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 160) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 155) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายไทรลอด ม.1,10 (ดู : 178) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายตอนไทรงามม.1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 132) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งตอนตาล-หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 147) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฎร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 182) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 155) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 148) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 160) 5 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 160) 21 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 176) 21 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 170) 21 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายราษฎร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 218) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินศรี ม.8 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 217) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายศรีอุดมราษฎร์ ม.9 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 212) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีการคัดเลือก (ดู : 226) 21 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 230) 12 ต.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 247) 28 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วง 3) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 210) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วง 2) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 213) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษมราษฎร์ (ช่วง 1) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 197) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 229) 7 ก.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) (ดู : 214) 7 ก.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 216) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 233) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม 4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท0รอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 304) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 300) 2 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพ.ถ.47018 สายชังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 246) 28 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๗๐๓๖ สายสมเด็จย่า ม.๔.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-diding) (ดู : 260) 25 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๔๗๐๓๕ สายดอนเจริญพร ม.๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 260) 20 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายชังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 241) 14 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 279) 13 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคา พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 276) 7 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 333) 3 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakratham.go.th
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs