Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี่่
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   E - Service
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   สรุปข้อมูลผู้ขอรับบริการเกี่ยวกีบผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
   สรุปรายงายผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานความก้าวหน้าการจัอซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 3) 17 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายซังสีใหม่ หมู่ที่ 8 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 5 เม.ย. 2567
ปรกาศ เรื่อง แจ้งจรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 20 มี.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านประชาสันติ หมู่ที่ 10 (ดู : 21) 14 มี.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านละมุ ม.8 วงเงินงบประมาณ 226,000.- บาท (ดู : 20) 14 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ซอย 1 ม.9 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 233) 15 ก.พ. 2567
ประกาศ อบต.นากระตาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแวมถนนคสล. สายวังครก - นาปะท่า ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 38) 9 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา้จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 39) 9 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศิริสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 5 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 57) 25 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก - นาปะท่า ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 50) 25 ม.ค. 2567
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 46) 23 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซังพลู หมู่ที่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 56) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสรีราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 44) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังงหวัดชุมพร โดยวิะี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 43) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งจตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ดู : 44) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 41) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานถนนคสล.สายไทรลอด - เขาค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย หมู่ที่ 1 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิะี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 44) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคสล. สายทุ่งดอนตาล หมู่ที่ 6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองกลัด หมู่ที่ 2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเแพาะเจาะจง (ดู : 39) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำของศพด.ทั้ง 2 แห่ง ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 22 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ .ถ.47016 สายหลังเขา -ควนมณี หมู่ที่ 6,7 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ดู : 38) 22 ม.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ซอย 1 ม.9 (ดู : 47) 19 ม.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายซังสีใหม่ ม.8 (ดู : 44) 19 ม.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก - นาปะท่า ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 43) 19 ม.ค. 2567
ประกาศอบต.นากระตาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 45) 17 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซังสีใหม่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) 17 ม.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเขา - ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 177) 22 ธ.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฎร์ หมู่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 75) 22 ธ.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซังพลู ม10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 68) 22 ธ.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 60) 22 ธ.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษ๊และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 (ดู : 56) 22 ธ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 125) 13 ธ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 77) 24 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแวมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82) 24 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biddiing) (ดู : 110) 8 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิ(ธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (E-Bidding) (ดู : 112) 28 ส.ค. 2566
ปรกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฎร์ ม3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101) 24 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม8 ด้วยวิะีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 17 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฎร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) (ดู : 98) 8 ส.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 108) 10 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งดอนตาล - หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 132) 7 ก.ค. 2566
ปรกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองกลัด ม..2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 7 ก.ค. 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 136) 7 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเแพาะเจาะจง (ดู : 140) 22 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิะีเ (ดู : 157) 22 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 129) 9 มี.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 144) 21 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 154) 14 ก.พ. 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 148) 13 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา -ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 161) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ .ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 187) 28 พ.ย. 2565
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา -ควนมณี ม.6,7 ตามประกาศ อบต.นากระตาม ลงวันที่ 14 พฤสจิกายน 2565 (ดู : 175) 14 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา -ควนมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 180) 14 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 196) 8 พ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องงถิ่น ชพ.ถ.47016 สายหลังเขา - ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 214) 7 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 208) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล - หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 212) 5 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 227) 1 ก.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197 E-mail Address : saraban@nakratham.go.th
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs