Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   คิวการขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี พ.ศ. 2565
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนยืข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร (ดู : 1) 21 มี.ค. 2566
ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดู : 1) 20 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดู : 1) 20 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ (ดู : 2) 20 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (ดู : 1) 20 มี.ค. 2566
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 6) 15 มี.ค. 2566
ประกาศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2 (ดู : 5) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย (ดู : 6) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ดู : 7) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 (ดู : 60) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ (ดู : 3) 9 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด (ดู : 3) 8 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (ดู : 6) 8 มี.ค. 2566
แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 8 ช่วงวันท่ี่ 1 - 5 มีนาคม 2566 (ดู : 6) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย ชพ 1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่อง 5 (ดู : 8) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยมิจฉาชีพจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 37) 2 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2และประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ดู : 18) 28 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 (PMQA 4.0) ช่อง YOUTUBE (ดู : 10) 28 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ. 2566 (ดู : 10) 28 ก.พ. 2566
แจ้งงเตือนภัย ฉบับที่ 7/2566 (ดู : 8) 27 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ดู : 12) 23 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 10) 23 ก.พ. 2566
ปรชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนฯ (ดู : 15) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมระหว่างประเทศ (ดู : 33) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 - 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 11) 14 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธํการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่จังหวัดชุมพร (ดู : 40) 14 ก.พ. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 6/2566 เตือนภัยช่วงวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 12) 14 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร (ดู : 15) 10 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 - 5 /2566 (ดู : 13) 10 ก.พ. 2566
เผยแพร่เล่มรวมกฏหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกียวข้อง (ดู : 7) 10 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่องขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (ดู : 12) 10 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่องขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ดู : 45) 10 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห้นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด (ดู : 11) 3 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม (ดู : 11) 3 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ดู : 41) 3 ก.พ. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 5/2566 (ดู : 19) 3 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดู : 8) 3 ก.พ. 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม พ.ศ. 2566 (ดู : 9) 2 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับรองไม้ที่ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขตปกิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-01) (ดู : 12) 2 ก.พ. 2566
ประกาศ แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 4/2566 (ดู : 12) 27 ม.ค. 2566
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.กงส. จังหวัดชุมพร (ดู : 10) 26 ม.ค. 2566
ประกาศ แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 4/2566 (ดู : 12) 25 ม.ค. 2566
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) (ดู : 11) 24 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 15) 20 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี พ.ศ. 2566 (ดู : 17) 20 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีช้างป่าอาศัยหรือหากิน (ดู : 59) 20 ม.ค. 2566
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 20 ม.ค. 2566
ประกาศ กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 13) 20 ม.ค. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 2/2566 ช่วงวันที่ 15 - 19 มกราคม 2566 (ดู : 13) 19 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้ (ดู : 12) 19 ม.ค. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 2/2566 (ดู : 13) 19 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ดู : 17) 16 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ดู : 22) 11 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ (ดู : 14) 11 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 14) 11 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู : 14) 7 ม.ค. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 1/2566 (ดู : 13) 5 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมลท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (ดู : 20) 3 ม.ค. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 38/2565 (ดู : 12) 29 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การขาดทอดตลาดของสำนักงานกศน.จังหวัดชุมพร (ดู : 48) 29 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs