Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   คิวการขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   E-Service
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
   สรุปข้อมูลผู้ขอรับบริการเกี่ยวกีบผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
   สรุปรายงายผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดตลาดถนนคนเดินชุมพร (ดู : 3) 18 พ.ค. 2566
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 6) 15 พ.ค. 2566
ประกาศ กำหนดเรียกประชุมสภาสมันสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (ดู : 4) 15 พ.ค. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 13/2566 ช่วงวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2566 (ดู : 4) 12 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรับแจ้งเหคุ (ดู : 5) 12 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์ (ดู : 5) 11 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (ดู : 8) 2 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 9) 2 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดชุมพร (ดู : 19) 30 เม.ย. 2566
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ดู : 8) 30 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ดู : 38) 24 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ เนื่องในงาน 40 ปี ทวีสุข มูลนิธีร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน (ดู : 28) 24 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (ดู : 21) 24 เม.ย. 2566
ประกาศสำนักงานที่ดิน เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 13) 21 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 19 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยฉบับที่ 9/2566 ช่วงวันที่ 16 -19 เมษายน 2566 (ดู : 10) 19 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 - 11 /2566 (ดู : 17) 19 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 (ดู : 15) 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (ดู : 13) 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ดู : 13) 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (ดู : 36) 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ (ดู : 11) 11 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2565 (ดู : 20) 4 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) (ดู : 12) 4 เม.ย. 2566
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๓) (ดู : 15) 27 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กธ จังหวัดชุมพร (ดู : 26) 24 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 13) 22 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร (ดู : 12) 21 มี.ค. 2566
ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดู : 15) 20 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดู : 14) 20 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์ (ดู : 17) 20 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป (ดู : 12) 20 มี.ค. 2566
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 17) 15 มี.ค. 2566
ประกาศ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ครั้งที่ 2 (ดู : 15) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง การขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย (ดู : 17) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ดู : 18) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 (ดู : 97) 14 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ (ดู : 13) 9 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด (ดู : 15) 8 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา (ดู : 17) 8 มี.ค. 2566
แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 8 ช่วงวันท่ี่ 1 - 5 มีนาคม 2566 (ดู : 17) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสาย ชพ 1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่อง 5 (ดู : 18) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยมิจฉาชีพจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 47) 2 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2และประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ดู : 28) 28 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4 (PMQA 4.0) ช่อง YOUTUBE (ดู : 20) 28 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ. 2566 (ดู : 21) 28 ก.พ. 2566
แจ้งงเตือนภัย ฉบับที่ 7/2566 (ดู : 18) 27 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ดู : 22) 23 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร (ดู : 20) 23 ก.พ. 2566
ปรชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนฯ (ดู : 25) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมระหว่างประเทศ (ดู : 43) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 - 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 21) 14 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธํการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่จังหวัดชุมพร (ดู : 50) 14 ก.พ. 2566
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 6/2566 เตือนภัยช่วงวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 22) 14 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร (ดู : 26) 10 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 - 5 /2566 (ดู : 23) 10 ก.พ. 2566
เผยแพร่เล่มรวมกฏหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกียวข้อง (ดู : 17) 10 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่องขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (ดู : 23) 10 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่องขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ดู : 58) 10 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห้นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด (ดู : 21) 3 ก.พ. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakratham.go.th
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs