Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม/ระเบียบต่างๆ ของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี่่
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือหรือแนวทางการให้บริการต่างๆ
   คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   E - Service
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลสถิติการให้บริการ
   สรุปข้อมูลผู้ขอรับบริการเกี่ยวกีบผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
   สรุปรายงายผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เรื่องร้องเรียน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานความก้าวหน้าการจัอซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
   รายงานของกองช่าง
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ปปช.
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ใสภายใน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานของสำนักงานปลัด
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่องโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์รู้เท่ายาบ้า ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง13-19 ปี ส่งผลงานคลิปสั้นเข้าร่วมการประกวดผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อก (Tik Tok) (ดู : 118) 12 ก.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึง (ดู : 125) 11 ก.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ดู : 118) 10 ก.ค. 2567
จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน (ดู : 11) 10 ก.ค. 2567
กิจกรรมรนรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2567 (ดู : 13) 10 ก.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ (ดู : 13) 9 ก.ค. 2567
แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ (ดู : 15) 4 ก.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์งานธนาคารขยะ เรื่อง รับซื้อขยะรีไซเคิล ในวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ จุดรับซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม (ดู : 105) 26 มิ.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 109) 21 มิ.ย. 2567
เรื่อง ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแวะ เรื่องขออกใบแทน (ดู : 101) 14 มิ.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน (ดู : 130) 6 มิ.ย. 2567
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ดู : 130) 24 พ.ค. 2567
ประกาศ กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 155) 24 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 72) 24 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (ดู : 74) 20 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2567 (ดู : 110) 14 พ.ค. 2567
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เขตเลือกตั้งที่ 9 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 129) 13 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับผู้แประกอบการ (ดู : 73) 2 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่นพ.ศ.... (ดู : 39) 2 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 14/2567 (ดู : 35) 2 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร (ดู : 54) 2 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ดู : 40) 2 พ.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดชุมพร (ดู : 34) 2 พ.ค. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 37) 1 พ.ค. 2567
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเงขตเลือกตั้งที่ 9 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ดู : 34) 21 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจ.ชุมพร (ดู : 38) 20 เม.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอออกใบแทน (ดู : 38) 20 เม.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ดู : 37) 20 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 39) 18 เม.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอออกใบแทน (ดู : 36) 17 เม.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอออกใบแทน (ดู : 37) 17 เม.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน (ดู : 38) 10 เม.ย. 2567
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรสาขาท่าแซะ เรื่อง แจกโฉนดที่ดิน (ดู : 28) 10 เม.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน (ดู : 41) 4 เม.ย. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน (ดู : 43) 4 เม.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 เมษายน 2567 (ดู : 44) 4 เม.ย. 2567
ประกาศ กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 41) 4 เม.ย. 2567
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 85) 26 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 46) 26 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาด (ดู : 118) 25 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์มิวสิควีดีโอฯ (ดู : 99) 25 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (ดู : 57) 19 มี.ค. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 96) 19 มี.ค. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 47) 19 มี.ค. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 95) 19 มี.ค. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 56) 19 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ดู : 106) 15 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมคัดเลือกองค์กรของผู้บริโภคคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 53) 15 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8-9/22567 (ดู : 59) 15 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (ดู : 98) 15 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 98) 14 มี.ค. 2567
ปรกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เขตเลือกตั้งที่ 9 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 128) 12 มี.ค. 2567
ประกาศอบต.นากระตาม เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป (ดู : 86) 8 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ดู : 56) 8 มี.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.... (ดู : 93) 29 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ดู : 101) 29 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 152) 23 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (ดู : 60) 23 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ขอจดทะเบียนขออนุญาตตามมาตรา 9 (ดู : 238) 22 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 209) 20 ก.พ. 2567
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197 E-mail Address : saraban@nakratham.go.th
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs