Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน
   สถิติอุทกภัยของตำบลนากระตาม
   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกียวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก/ร้องเรียน
   ภารกิจนายกอบต.นากระตาม
   การขอใช้ห้องประชุมของอบต.นากระตาม
   ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค -บริโภค
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   สำหรับผู้ดูแลระบบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ข้อมูลการดำเนินงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี/พนักงานจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆของอบต.นากระตาม
   การจัดการบริการสาธารณะ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.นากระตาม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด
งานให้บริการ
   รับเเจ้งข้อมูลการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงาน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นากระตาม โทร.077548196
   ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการให้บริการต่างๆ
   เเบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สถิติการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   สรุปข้อมูลผู้ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
   สรุปข้อมูลผู้ขอรับบริการเกี่ยวกีบผู้สูงอายุ/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
   สรุปรายงายผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
เรื่องร้องเรียน
   เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานการประชุมสภา
   ปปช.
   รายงานของสำนักงานปลัด
   รายงานของกองช่าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.นากระตาม ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   การรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียนร้องทุกข์ งานข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.นากระตาม
   คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นากระตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 0) 20 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การขอใช้ห้องประชุมของ อบต.นากระตาม ได้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (ดู : 2) 20 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การขอนำ้อุปโภค และคำร้องรายการอื่นๆ ได้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (ดู : 3) 20 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 (ดู : 1) 19 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 (ดู : 7) 15 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธคำสั่งอำเภอท่าแซะ ที่ 40/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเเบบเบ็ดเสร็จ (OSS) (ดู : 6) 15 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือจากประเทศสมาชิก สำหรับปี ค.สง 2024 - 2025 (ดู : 7) 15 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 (ดู : 2) 15 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การเช่าบูชาพระพุทธสิหิงห์ (ดู : 1) 15 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (เพิ่มเติม) (ดู : 7) 14 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ (ดู : 6) 13 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 (ดู : 3) 13 ก.พ. 2567
ประชาัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าฯ (ดู : 2) 13 ก.พ. 2567
ประกาศ การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 10) 8 ก.พ. 2567
ประกาศ เรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 11) 8 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินแม่น้ำสายหลัก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567 (ดู : 9) 7 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือจากประเทสสมาชิก สำหรับปี 2024 - 2025 (ดู : 8) 7 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับจังหวัด (ดู : 7) 7 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีเกษตรกรเปลี่ยนแปลงอาชีพ (ดู : 13) 7 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ดู : 12) 5 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 15) 1 ก.พ. 2567
ประกาศการรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2567 (ดู : 23) 30 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 27) 25 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567 (ดู : 27) 24 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 22 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน (ดู : 24) 19 ม.ค. 2567
ประกาศ สรุปสาระสำคัญบทความ เรื่อง " Some Progress must do better" (ดู : 20) 17 ม.ค. 2567
iประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานสภาองค์กรของผู้บริโภค (ดู : 21) 17 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานจำพวกที่ 3 (ดู : 24) 15 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ในวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.ชุมพร (ดู : 127) 9 ม.ค. 2567
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 144) 3 ม.ค. 2567
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 145) 3 ม.ค. 2567
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 28) 3 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปกิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ดู : 30) 3 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ดู : 28) 2 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (ดู : 66) 25 ธ.ค. 2566
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ ออกโฉนดที่ดิน (ดู : 173) 21 ธ.ค. 2566
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 331) 18 ธ.ค. 2566
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 422) 18 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.นากระตาม วันที่ 21 ธันวาคม 2566 (ดู : 279) 15 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (ดู : 60) 8 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร (ดู : 75) 8 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง การขอรับจัดสรรที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย รายนายธนานันท์ (ดู : 105) 8 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง การขอรับจัดสรรที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งถึงแก่ความตาย รายนายเชื้อ คุณวุฒิ (ดู : 38) 8 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ดู : 32) 8 ธ.ค. 2566
ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่องขอออกใบแทน (ดู : 43) 8 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่มกิจกรรมเฉลิมพระเกียนรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดนาสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ดู : 36) 6 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (ดู : 54) 1 ธ.ค. 2566
ปรชาสัมพันธ์ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ดู : 54) 24 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การสมัครเดินแบบในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิิื และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 (ดู : 56) 24 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 52) 23 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเรื่องการสมัครเข้ารับการประเมินรับรองเป็นศูนย์เวลเนส (ดู : 49) 20 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 63) 15 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 (ดู : 70) 15 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การประกวด Miss Chumphon 2023 (ดู : 52) 15 พ.ย. 2566
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน (ดู : 51) 15 พ.ย. 2566
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ เรื่อง ขอจดทะเบียนโอนมรดก (ดู : 42) 15 พ.ย. 2566
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห้นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานจำพวกที่ 3 (ดู : 45) 14 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 56) 10 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ปี พ.ศ. 2566 และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว (ดู : 43) 10 พ.ย. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
 
 
 
157 ม.5 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077-548-196 โทรสาร : 077-548-197 E-mail Address : saraban@nakratham.go.th
Copyright © 2019. www.nakratham.go.th
saraban@nakratham.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs